گران فروشی و تخلفات را به 135 گزارش کنید

Posted by

حقوق استاندار تهران چقدر است؟

رئیس گشت سیار تعزیرات حکومتی استان تهران در پایان گفت: طرح کشیک نوروزی تا 14 فروردین سال 96 ادامه دارد و تعزیرات بدون تعطیلات با واحدهای متخلف برخورد می کند؛ همچنین شهروندان در صورت هرگونه شکایت با سامانه تلفنی 135 تعزیرات تماس حاصل کنند.

حقوق استاندار تهران چقدر است؟