افزایش تولید نفت ایران در سال 2016

Posted by

حرکت جنجالی کریس رونالدو/ عکس

براساس آمارهای جدید موسسه بی پی، تولید نفت ایران در سال 2016 که میعانات را هم شامل می شود با 18 درصد افزایش به 4.6 میلیون بشکه در روز رسیده است.

حرکت جنجالی کریس رونالدو/ عکس