فرصت یک ماهه برای اجرای دستور رئیس‌جمهور

Posted by

جریمه برای صید غیرمجاز سمندر لرستانی

رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای تمامی شرکت های دولتی را ملزم و مکلف کرد تمام حساب های خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح و حساب های خود را نزد سایر بانک ها را مسدود کنند. رئیس جمهور برای انجام این دستور خود فرصت یک ماهه داده است.

جریمه برای صید غیرمجاز سمندر لرستانی