605 نفر از کارگران پلاسکو بیمه بیکاری می گیرند

Posted by

تمسخر بچه‌داری و مادری برای جلب آرای دختران مدرن!

از این تعداد ۷۶۶ نفر بیمه اجباری داشتند که در همین رابطه کار تطبیق پرونده بیمه بیکاری ۶۰۵ نفر از سوی تامین اجتماعی انجام شده که با تخصیص اعتبار لازم، کارگران یاد شده حقوق بهمن و اسفند خود را دریافت خواهند کرد. ضمن اینکه بیمه بیکاری این کارگران نیز برقرار شده است.

تمسخر بچه‌داری و مادری برای جلب آرای دختران مدرن!