تعارض رای اصولگراها با توسعه

Posted by

تغییر انتظارات در بازار مسکن

مطابق نظرسنجی یک نهاد معتبر، رابطه آرای اصولگرایان با شاخص های توسعه، نسبت عکس دارد و این از جهات مختلف قابل تامل است.
به عنوان مثال و مطابق این نظرسنجی، افزایش درآمد با رای دادن به اصولگراها رابطه عکس دارد. همچنین توسعه یافتگی ضد اصولگرایی عمل کرده است .
طبیعی است که توسعه کشور و درآمد بالاتر و رفاه و علم گرایی از اهداف انقلاب اسلامی است پس چرا این شاخص ها با رای به اصولگراها نسبت معکوس دارد؟
مساله این است که نه تنها مطالبات طبقه متوسط اولویت اصلی اصولگراها نیست بلکه پی گیری توسعه مادی کشور نیز مورد توجه انقلابیون ما نبوده است. یک شاهد آن بیتوجهی جریان اصولگرا به کارامدی نامزدهاست.
سالهاست یک دسته بندی غلط شکل گرفته است که گویی برخی متولیان رفاه و توسعه مردمند و برخی داعیه دار ارزش و فرهنگ و شعارهای انقلاب.
اشتباه بزرگ و کلیدی جریان اصولگرا این است که نتوانسته است شعارهای انقلاب را همراه با پی گیری اهداف مادی کشور دنبال کند. این موضوع فراتر از اصولگرایی است و باید نظام برای آن چاره اندیشد.
مساله اساسی این است که شعارهای انقلاب باید از درون پی گیری همین اهداف مادی محقق شود. اصولگراها ممکن است شعار معیشت بدهند اما همین شعار انتخاباتی را هم مستقل از ارزشهای انقلاب دیده اند. تصور می کنند چون مطالبه مردم معیشت است بجای حرفهای گفتمانی باید شعار اقتصادی بدهند.
بهترین نمونه برای فهم این موضوع توصیه رهبرانقلاب برای استکبار ستیزی است که می فرمانید مبارزه با آمریکا یعنی کار و خدمت به مردم.
اگر چنین بلوغی در جریان اصولگرایی و انقلابی ایجاد شود که شعارهای انقلاب را از طریق پی گیری اهداف مادی دنبال کند، هم کارآمدی اهمیت پیدا می کند و هم رشد مادی تهی از فرهنگ و ارزشهای انقلابی نمی شود و در نهایت اینکه بخشی از مردم در طبقه متوسط از مخاطبین جبهه انقلاب حذف نمی شوند.
 خلاصه اینکه انقلاب اسلامی امروز کفن پوش برای اقتصاد مقاومتی می خواهد. دارد؟!

کانال تحلیلی محسن مهدیان در تلگرام
http://telegram.me/mahdian_mohsen

تغییر انتظارات در بازار مسکن