مرحوم علی معلم منتقد و تهیه‌کننده سینما

Posted by

تسلیم نامه حسن روحانی به امیر کویت

«علی معلم» منتقد و تهیه‌کننده سینما به علت سکته قلبی در ۵۴ سالگی درگذشت.

 

تسلیم نامه حسن روحانی به امیر کویت