نقشه حسین ماهینی برای روز قهرمانی پرسپولیس

Posted by

ترس نوروزی خانم بازیگر از چیست؟

حسین ماهینی گفت: به همسرم گفتم که می خواهم مایسا را درون کاپ قهرمانی بگذارم و بالا ببرم.

ترس نوروزی خانم بازیگر از چیست؟