روحانی با واگذار کردن قدرت ایران به‌دنبال رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای است

Posted by

تاکید بر نقش روزافزون نوشیدنیها در سلامت جامعه

منابع نزدیک به جناح‌های اصلی سیاسی ایران همدیگر را از یک سو به سازش با آمریکا به بهای لغو تحریم‌های غیر هسته‌ای و از سوی دیگر تلاش برای قدرت گرفتن متهم کردند.

تاکید بر نقش روزافزون نوشیدنیها در سلامت جامعه