انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی آغاز شد

Posted by

تأمین مسکن و معیشت دو مؤلفه اساسی در زدودن فقر از جامعه

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوارهای اسلامی شهر و روستا از دقایقی پیش در سرار کشور آغاز شد.

تأمین مسکن و معیشت دو مؤلفه اساسی در زدودن فقر از جامعه