زیدان: داوری بیشتر به نفع حریف بود

Posted by

به آنچه استحقاق داشتیم می رسیم

زین الدین زیدان گفت: اخراج بازیکن حریف درست بود و داور البته اگر ایرادی هم داشت بیشتر به سود حریف بود تا به سود ما.

به آنچه استحقاق داشتیم می رسیم