امام علی (ع) در چه سالی به شهادت رسید؟

Posted by

بهترین خبربرای استقلال بعد ازشوک کاوه

على (ع) شصت و سه سال عمر و پس از بعثت‏، بیست و سه سال با رسول خدا (ص) زندگى کرد.

بهترین خبربرای استقلال بعد ازشوک کاوه