مبارزه با فرار مالیاتی ۵۰۰۰ میلیارد تومان عاید کشور کرد

Posted by

برنامه های تنظیم بازار ماه رمضان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جشنواره کارآفرینان برتر ملی از واریز پنج هزار میلیاردتومان مالیات به خزانه دولت در سال 95 از محل شناسایی فرارهای مالیاتی خبر داد.

برنامه های تنظیم بازار ماه رمضان