خرید سلاح از سوی دولت سودان جنوبی با وجود قحطی

Posted by

برجام تغییر کاربری داده دیگر انتظاری نداشته باشید!

دولت سودان جنوبی با وجود بحران گرسنگی و قحطی در این کشور، نیمی از بودجه خود را صرف خرید سلاح می کند.

برجام تغییر کاربری داده دیگر انتظاری نداشته باشید!