جنگ هسته‌ای واقعی علیه روسیه در راه است!

Posted by

با قاتل خاموش مبارزه کنید

سردبیر مجله “دفاع ملی” روسیه گفت: اظهارات روز گوته مولر معاون دبیرکل ناتو، وقیحانه، تمسخرآمیز و کاملا تبلیغاتی بود.

با قاتل خاموش مبارزه کنید