توصیه امیر کویت به سران عرب برای گفت و گو با ایران

Posted by

با این روغن چربی های شکمتان را آب کنید

امیر کویت گفت: ما به ارتباط با ایران بر اساس قوانین بین المللی، احترام به حاکمیت کشورها، امتناع از مداخله در امور داخلی کشورها و احترام به اصل حسن همجواری تاکید می کنیم.

با این روغن چربی های شکمتان را آب کنید