برجام تغییر کاربری داده دیگر انتظاری نداشته باشید!

Posted by

بازیکنی که رونالدو به رئال پیشنهاد داد

کمتر از 70 روز مانده به انتخابات، جامعه ایرانی هنوز نتوانسته دستاوردهای «عینی» برجام را احساس کند.

بازیکنی که رونالدو به رئال پیشنهاد داد