فهرست خبرنگاران خارجی 20کشور جهان که اسفندماه به ایران آمدند

Posted by

بازگشت نماینده تهران از سفر به کانادا

فهرست مجوزهای «روادید مطبوعاتی زمان دار» برای خبرنگاران «غیر مقیم» رسانه های خارجی که در اسفند ١٣٩٥ به ایران آمدند، منتشر شد.

بازگشت نماینده تهران از سفر به کانادا