نگاه معنی دار درباریان سعودی به دختر ترامپ!

Posted by

بازتاب گسترده انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه‌های جهان

 ترامپ به همراه همسرش و دخترش امروز به عربستان سعودی رفته است.

 

بازتاب گسترده انتخابات ریاست جمهوری ایران در رسانه‌های جهان