کاخ سفید: بحران قطر یک مسئله خانوادگی است

Posted by

این مواد معدنی را کم بخورید

کاخ سفید با بیان اینکه بحران قطر یک مسئله داخلی است، تاکید کرد باید آن را از طریق دیپلماتیک حل کرد.

این مواد معدنی را کم بخورید