دنباله روی آشکار مصر از عربستان

Posted by

این غذاها اضطراب شما را کاهش می دهند

گرچه ملحق شدن مصر به عربستان در تصمیم قطع روابط با قطر غیر منتظره نبود اما دیپلماسی مصر آنقدر تجربه و مهارت نداشت که این تصمیم را به شکلی آبرومندانه اعلام کند.

این غذاها اضطراب شما را کاهش می دهند