نوربخش: مستمری بازنشستگان پرداخت شد

Posted by

این خوراکی‌ها نمی‌گذارد هنگام رانندگی خوابتان بگیرد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: سازمان تامین اجتماعی تعهدات خود اعم از مستمری و عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران را به موقع پرداخت کرد. نور بخش با اشاره به اختصاص ردیف پرداخت بدهی دولت در بودجه سال آینده افزود: دولت تا حد توان با سازمان تامین اجتماعی همکاری می کند.

این خوراکی‌ها نمی‌گذارد هنگام رانندگی خوابتان بگیرد