نگاهی به حیطه اختیارات رئیس شورای عالی امنیت ملی

Posted by

ام بی سی: داعشی‌ها قطری و کویتی هستند، نه سعودی!

با وجود آنکه ریاست شورای عالی امنیت ملی بر عهده رئیس جمهور است، اما اعضای شورا هم در تصمیم سازی‌های مباحث امنیتی و نظامی نقش موثری دارند.

ام بی سی: داعشی‌ها قطری و کویتی هستند، نه سعودی!