آیا غذا موجب بوی بد بدن می شود؟

Posted by

الکس نوری کدام بازیکن تیم ملی را پسندید؟

اگر به رغم تمام اقدام های بهداشتی که انجام داده اید همچنان بوی بد بدن آزارتان می دهد، احتمالا غذایی که مصرف کرده اید مقصر اصلی محسوب می شود. بر همین اساس، استفاده از لباس تمیز، عطر یا خوشبوکننده های کفش نیز تاثیری نخواهند داشت.

الکس نوری کدام بازیکن تیم ملی را پسندید؟