دعوا و چاقوکشی در مرزن آباد و تیراندازی پلیس

Posted by

افسردگی زیر سایه شبکه های اجتماعی

میزان نوشت: پلیس مازندران اعلام کرد: به دنبال درگیری تعدادی از اهالی مرزن آباد با تعدادی از مسافران و استفاده از چاقو و مجروح شدن چند نفر از اهالی مرزن آباد، برخی به خودروی پلیس هجوم آورده و به آن خسارت وارد کردند.

ماموران برای متفرق کردن بر هم زنندگان نظم و امنیت مجبور به تیراندازی هوایی شده و یگان امداد کمکی از چالوس به مرزن آباد اعزام شد.

افسردگی زیر سایه شبکه های اجتماعی