دولت بعد از انتخابات یارانه را حذف می کند؟

Posted by

افزایش بدهکاری بانک ها در سال جاری/روزنامه های اقتصادی

روزنامه آرمان از قول وحید شقاقی کارشناس اقتصادی، از شکست رفراندوم یارانه‌ای دولت خبر داد و نوشت: این دولت در اوایل فعالیت خود اقدام به فرهنگسازی برای حذف داوطلبانه افرادی که نیازمند یارانه نیستند کرد، اما رفراندوم یارانه‌ای موفق عمل نکرد و بیش از 95 درصد مردم خواستار دریافت یارانه شدند.

افزایش بدهکاری بانک ها در سال جاری/روزنامه های اقتصادی