حضور روحانی در مجتمع خدمات بهزیستی شهدای هفتم تیر

Posted by

افتتاح خط تولید جدید جامدات شرکت داروسازی رازک

حسن روحانی در آغازین ساعات سال ١٣٩٦ با حضور در مجتمع خدمات بهزیستی و توانبخشی شهدای هفتم تیر، از این مجتمع بازدید کرد.

افتتاح خط تولید جدید جامدات شرکت داروسازی رازک