فرمان ترامپ پروازهای امارات به آمریکا را کاهش داد

Posted by

اغتشاش در نشست مریم رجوی در آلبانی

فرمان تجارتی جدید ترامپ، هزاران پرواز به سمت آمریکا را لغو کرد و پروازهای امارات به مقصد آمریکا ۳۵ درصد کاهش یافت.

اغتشاش در نشست مریم رجوی در آلبانی