آغاز انتخابات با دستور وزیر کشور

Posted by

اطلاعيه شماره (1) هيات مركزي نظارت: هيج شخص و مجموعه‌اي حق دخالت در امر نظارت بر انتخابات را ندارد

 

اطلاعيه شماره (1) هيات مركزي نظارت: هيج شخص و مجموعه‌اي حق دخالت در امر نظارت بر انتخابات را ندارد