راز هفت سین و حاجی فیروز!

Posted by

از وعده احمدی نژاد رونمایی شد؛توئیتر بازی!/پیشخوان سیاسی

باجلان فرخی گفت: در زمان هخامنشیان و در آستانه نوروز بر 12 ستون دانه‌های غلات را کشت می‌کردند و با آب گرم آبیاری می‌کردند تا زودتر رشد کرده و در نوروز به بار بنشیند. هر کدام از این غلات که رشد بیشتری داشت تفال می‌دادند که در آن سال کشت ان بیشتر خواهد بود بنابراین بیشتر آن را می‌کاشتند.

از وعده احمدی نژاد رونمایی شد؛توئیتر بازی!/پیشخوان سیاسی