همه مراکز دولتی، خصوصی و پزشکان ملزم به رعایت تعرفه‌های مصوب هستند

Posted by

احتمال برگشت آزمون به روبین‌کازان!

مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هرگونه اخذ وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب، مجازاتهای قانونی درپی دارد از لزوم تبعیت همه پزشکان، پیراپزشکان، مراکز دولتی، خصوصی و خیریه از این تعرفه‌های مصوب دولت خبر داد.

احتمال برگشت آزمون به روبین‌کازان!