رئیس جمهور نوروز به کجا سفر می کند؟

Posted by

آمریکا کره شمالی را تهدید کرد

استاندار آذربایجان غربی گفت: در نیمه نخست فروردین 96 رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی سفر خواهد کرد.

آمریکا کره شمالی را تهدید کرد