تدوین «خیابان دیوار» دومین تجربه کارگردانی بهمن کامیار به روزهای پایانی رسید

Posted by

آمریکا در زمان ترامپ بیشتر از قبل دچار دودستگی شده است

جدیدترین اثر بلند سینمایی بهمن کامیار در مقام کارگردانی، به روزهای پایانی تدوین نزدیک شد.

آمریکا در زمان ترامپ بیشتر از قبل دچار دودستگی شده است