انتظارات فعالان بازار سرمایه از دولت دوازدهم چیست؟

Posted by

آسمان اهواز غبارآلود شد

برخی از کارشناسان براین باورند که هریک از اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم باید برنامه‌های خود را بصورت مشخص درمورد بورس بیان و راهکارهای مشخصی برای آن تدوین کنند.

آسمان اهواز غبارآلود شد