چین استفاده از روبند توسط زنان مسلمان را ممنوع کرد

Posted by

آخرین تمرین طلایی پوشان با حضور هواداران+ عکس

مقامات چینی استفاده از روبند برای زنان در اماکن عمومی و ریش بلند نامتعارف برای مردان مسلمان را ممنوع کردند.

آخرین تمرین طلایی پوشان با حضور هواداران+ عکس